Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu www.newsletterit.org oraz świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy www.newsletterit.org , prowadzony przez Affee360 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. al gen.Józefa Hallera 80/2, 53-324 Wrocław, NIP: 8943082323, KRS: 0000629810.

1.Definicje

Strona Internetowa Serwisu lub Serwis Internetowy – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi świadczenie usług, działające w domenie www.newsletterit.org
Usługodawca – oznacza Affee360 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. al gen.Józefa Hallera 80/2, 53-324 Wrocław, NIP: 8943082323, KRS: 0000629810.
Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
Kalkulator usług – formularz online umożliwiający przekazanie Usługodawcy wszelkich danych oraz zamówienie wyceny Usługi newsletteringowej.
Usługa newsletteringowa – odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na odrębnych warunkach polegająca na tworzeniu i zarzadzaniu kampaniami newsletteringowymi, w szczególności poprzez wysyłanie wiadomości Subskrybentom Użytkownika w celu zwiększenia skuteczności działań marketingowych.

2.Postanowienia ogólne i zasady korzystania z serwisu

2.1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 43 lub FireFox 38 lub Opera 30 lub Safari 8 (lub ich nowsze wersje), włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s, minimalna rozdzielczość ekranu: 640×480 px.
2.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści, które:
– są sprzeczne z obowiązującym prawem,
– naruszają prawa osób trzecich,
– naruszają prawa autorskie,
– są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
– wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
– nawołują do aktów przemocy,
– obrażają Użytkowników lub inne osoby,
– promują inne strony internetowe,
– zawierają treści o charakterze pornograficznym,
– zawierają treści o charakterze reklamowym,
– stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
2.3. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
2.4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

3.Usługi

3.1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
– Formularz kontaktowy
– Kalkulator usługi
– Newsletter
3.2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
3.3. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
3.4. Usługa Kalkulator usługi umożliwia Użytkownikowi zadawanie zapytań o wycenę Usługi newsletteringowej według określonych przez niego preferencji, w szczególności która obejmuje:
Za pomocą Usługi Formularz kontaktowy oraz Kalkulator usługi Użytkownik ma możliwość zapytania oraz wyceny Usług newsletteringowych, w szczególności polegających na:
– redagowaniu treści informacji handlowych,
– automatycznym wysyłaniu informacji handlowych poszczególnym Subskrybentom w określonej formie i wersji językowej,
– dostępie do systemu analizującego przebieg zamówionej Usługi newsletteringowej,
– dostępie do narzędzi umożliwiających pozyskiwanie nowych Subskrybentów.
3.5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o usługach i produktach, nowościach, trendach do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
3.6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
3.7. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest w każdej chwili przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4.Polityka prywatności i dane osobowe

4.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności

5. Reklamacja usług serwisu

5.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
W celu przyśpieszenia ww. procedury reklamacje można składać drogą elektroniczną przez adres mailowy: tomasz@newsletterit.org.
5.2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
– dane tożsamości Użytkownika;
– temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
– okoliczności uzasadniające reklamację;
– podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
5.3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
5.4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
– reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
– reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
– reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
– zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
5.5. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
5.6. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
– pisemnie na adres reklamującego,
– drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
– drogą telefoniczną.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
6.2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: http://newsletterit.org/regulamin/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
7.2. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu.
7.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
7.4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres:  tomasz@newsletterit.org.
7.5 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.